Đại học và trường đại học khác nhau thế nào?
04:15 | 06/12/2022
Khái niệm đại học và trường đại học được quy định trong Luật Giáo dục sửa đổi, Luật giáo dục đại học sửa đổi bổ sung năm 2018 và Nghị định 99 của Chính phủ năm 2020.
.
.