Thông báo giải thể Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai

09:12, 09/02/2021 [GMT+7]
.
Thời gian qua Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai đã hoàn thành xong mục tiêu hoạt động động và Hội đồng Quản lý đã thông nhất giải thể.
 
Thông tin giải thể như sau:
 
- Giải thể Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai kể từ ngày 15/01/2021.
 
- Lý do giải thể: Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai đã hoàn thành xong mục tiêu hoạt động động.
 
- Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai đã giải quyết mọi vấn đề về lao động, thanh toán các khoản nợ.
 
Mọi thông tin liên quan xin liên hệ: 
 
Ông Nguyễn Trầm Minh Khôi
 
Số điện thoại: 0937 367 368
 
Email: khoinguyen206@gmail.com
 
 
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
CHỦ TỊCH
 
 
TRƯƠNG NGỌC THỦY
 

 

.