Thông báo về kỳ họp thứ 17 (thường lệ cuối năm 2019), HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021
16:02 | 04/12/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19.6.2015, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 17 (thường lệ cuối năm 2019), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với dự kiến các nội dung sau:
.
.