,
Cập nhật lúc 15:45, Saturday, 03/03/2012

Một nghị quyết - triệu quyết tâm


(QNg)- Từ ngày 27-29/2, tại thủ đô Hà Nội, Hội nghị toàn quốc của Đảng về triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay quy tụ trên 1.000 đại  biểu về dự. Đây là hội nghị lớn nhất về phổ biến một nghị quyết chuyên đề của Trung ương từ trước tới nay. Điều đó cho thấy ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, một nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, quyết định sự thành công hay thất bại của sự nghiệp đổi mới.

Ngày 16/1/2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TƯ- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI với tên gọi: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Bản thân tên gọi của Nghị quyết đã đặt ra yêu cầu rất cao về nhận thức và hành động đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay. Nghị quyết khẳng định, nếu không sửa chữa những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng, không thực hiện những vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng thì sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Nhân chuyến về thăm và làm việc tại Quảng Ngãi (trung tuần tháng 1/2012), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (bên phải) đã đến thăm hỏi, động viên thương binh Huỳnh Bình (giữa) ở Hành Thịnh (Nghĩa Hành).  Ảnh: T.toàn
Nhân chuyến về thăm và làm việc tại Quảng Ngãi (trung tuần tháng 1/2012), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (bên phải) đã đến thăm hỏi, động viên thương binh Huỳnh Bình (giữa) ở Hành Thịnh (Nghĩa Hành). Ảnh: T.Toàn


Vấn đề cấp bách đầu tiên và cũng là yếu kém, hạn chế, khuyết điểm lớn, được đặt ra trong công tác xây dựng Đảng mà Nghị quyết chỉ ra là một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nghị quyết chỉ rõ, đối tượng mà công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này hướng tới không dừng lại ở cán bộ, đảng viên nói chung mà đối tượng cần quan tâm nhiều chính là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, kể cả cán bộ cao cấp của Đảng, có cả một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý nắm giữ khối lượng tài sản, nguồn vốn lớn của tập thể, Nhà nước.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu, giữ vị trí đầu tàu trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cấp, ngành. Họ là những người có vai trò, vị trí quan trọng trong việc đảm bảo uy tín, tạo dựng hình ảnh, tạo ra năng lực, sức mạnh của tổ chức, cơ quan, đơn vị, cấp ngành; là rường cột trong hệ thống chính trị để đảm nhiệm và tiên phong thực hiện và phát huy năng lực, sức chiến đấu của Đảng. Thế nhưng, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng, các cơ quan báo chí và dư luận nhân dân đã phát hiện, đưa ra ánh sáng nhiều vụ việc sai phạm, vi phạm trong thực hiện chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trong đội ngũ cán bộ, quản lý các cấp đã có "nhiều con sâu", nếu không ngăn chặn kịp thời, để đâu đâu cũng có "sâu" thì không ai dám chắc sẽ không xảy ra thảm họa. Thực tế, các vụ việc sai phạm, vi phạm của cán bộ lãnh đạo, quản lý cho thấy trước đó phần lớn họ đều là những người đã có quá trình rèn luyện, phấn đấu tốt, được Đảng và nhân dân tin tưởng và giao phó trọng trách, chức vụ quan trọng. Tuy nhiên, khi có chức vụ, địa vị, giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, thậm chí giữ cương vị lãnh đạo ở tầm cao, không ít người đã sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tùy tiện, vô nguyên tắc... Từ chỗ là hạt nhân, là nhân tố điển hình tiêu biểu của phong trào, là cái gốc của phong trào, quá trình họ xa rời trách nhiệm, bổn phận của người cán bộ, đảng viên trước Đảng và nhân dân đã khiến họ trở thành những kẻ "sâu mọt" gây nên tội ác đối với đất nước và nhân dân; họ trở thành những kẻ làm hỏng tinh thần, phá hoại đạo đức cách mạng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, của chế độ.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh “Lần này, Trung ương không bàn toàn diện mà chỉ chọn một số vấn đề cấp bách nhất về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay để tập trung chỉ đạo thực hiện với mong muốn khắc phục những cách làm dàn trải trước đây, tạo ra bước chuyển biến cụ thể, thiết thực trong thực tế.

Đó là ba vấn đề: (1) Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

(2) Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

(3) Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong ba vấn đề trên, khi thảo luận có ý kiến hỏi vấn đề nào là trọng tâm, là quan trọng nhất, cấp bách nhất? Có ý kiến cho rằng bây giờ vấn đề tư tưởng chính trị là quan trọng nhất, vì nó liên quan đến sinh mệnh chính trị của Đảng, đến cương lĩnh, đường lối, điều lệ Đảng - tức là vấn đề rất cốt tử. Ý kiến khác lại nói vấn đề ấy là ở trên Trung ương, ở tầm cao, tầm chiến lược chứ còn ở địa phương, ở cơ sở thì điều nhức nhối là vấn đề suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, vấn đề này quần chúng dễ nhìn thấy...

Tuy nhiên, đứng trên tổng thể mà xét, hiện nay điều làm cho quần chúng oán thán nhất, gây mất lòng tin nhất, làm xói mòn bản chất Đảng đó chính là sự suy thoái cả về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; điều này thật là nghiêm trọng. Cho nên ba vấn đề đã nêu đều quan trọng và có liên quan mật thiết với nhau, nhưng Trung ương thống nhất xác định vấn đề thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất. Đây chính là khâu đột phá trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng hiện nay, là “mắt xích” chủ yếu mà chúng ta cần nắm lấy, song trong chỉ đạo không được coi nhẹ hai vấn đề kia”.

Đặt ra “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, vào thời điểm đất nước ta đang trên đường đổi mới, mở cửa, hội nhập, đi vào phát triển kinh tế thị trường, mang ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta. Với cách chuẩn bị khoa học, chu đáo và cách triển khai đồng bộ, bài bản, quyết liệt của Trung ương, Bộ Chính trị như lần này, công tác xây dựng Đảng chắc chắn sẽ đi vào thực chất, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Một trong những giải pháp quan trọng mà Trung ương chỉ ra, là đề cao, khuyến khích sự tự phê bình và phê bình, sự gương mẫu của cấp trên, của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trước hết là cấp trung ương và người đứng đầu các ngành, các cấp, các đơn vị. Bên cạnh đó là nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng; nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách và nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Có thể coi Hội nghị toàn quốc của Đảng về triển khai Nghị quyết TƯ 4, là một bước tiếp theo cần thiết và rất quan trọng để đưa Nghị quyết lịch sử này đi vào cuộc sống. Với sự tham dự của những người chịu trách nhiệm chính triển khai Nghị quyết trên phạm vi toàn quốc và từng bộ, ngành, đơn vị do họ đứng đầu, chắc chắn những vấn đề mà Nghị quyết nêu ra sẽ được làm sáng tỏ từ thực tiễn công tác vô cùng phong phú và đa dạng. Nói cách khác, trách nhiệm của Hội nghị này là mở ra những con đường thông thoáng để  Nghị quyết “chảy” vào đời sống, phát huy tác dụng trong đời sống.

Một nghị quyết – hàng triệu quyết tâm, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước tin tưởng rằng, sau Hội nghị này sẽ có thêm những niềm tin mới, khí thế mới, tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 về xây dựng Đảng, làm cho Đảng mạnh hơn lên, nội bộ đoàn kết tốt hơn, được dân tin hơn, để quan hệ giữa Đảng với dân ngày càng gắn bó máu thịt, để Đảng ta mãi mãi trường tồn.
 

*Đồng chí Võ Văn Hào – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Nghị quyết Trung ương 4 ban hành đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thể hiện tập trung ở chỗ Nghị quyết đã chỉ ra tính chất, phạm vi, xu hướng và hậu quả những hạn chế, yếu kém, đồng thời đề ra được các nhiệm vụ, giải pháp giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Vấn đề còn lại là các tổ chức đảng triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết như thế nào để có hiệu quả, tạo sự chuyển biến thật sự để giữ vững và phát huy được bản chất và truyền thống tốt đẹp của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Theo tôi, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này, các cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên cần quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu đã được đề ra trong Chỉ thị 15-CT/TW ngày 24/2/2012 của Bộ Chính trị. Các tổ chức đảng và mỗi ủy viên, đảng viên phải dũng cảm tự soi xét lại mình, đơn vị mình, tìm ra được những ưu điểm để phát huy, những sai lầm, yếu kém, khuyết điểm để có kế hoạch, biện pháp sửa chữa.

* Đồng chí Phạm Thanh Biền – Nguyên Bí thư Tỉnh ủy: Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định quyết tâm thực hiện việc xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đây là ý tưởng, nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Ngay bản thân tôi là một đảng viên 66 năm tuổi Đảng tha thiết mong ước điều này. Chúng tôi kỳ vọng rằng trong thời gian tới, Đảng sẽ làm quyết liệt, chỉnh đốn Đảng như Nghị quyết TW 4 và làm từ trên xuống mạnh hơn, để cho mỗi đảng viên góp phần tham gia xây dựng Đảng; làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân. Nghị quyết đã nêu rất chính xác về thực trạng hiện nay của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đây là một báo động đối với Đảng ta trong công tác xây dựng Đảng. Trước mắt chúng ta chỉ có một con đường, đó là con đường hành động. Hành động ra sao cho đúng với nội dung Nghị quyết, triệt để như tinh thần Nghị quyết, để thực sự xốc lại đội ngũ và tinh thần cách mạng, đưa đất nước tiến lên.

* Đồng chí Bùi Thanh Hồng – Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố Quảng Ngãi: Xuất phát từ tình hình hiện nay của đất nước, Nghị quyết Trung ương 4 được ban hành có ý nghĩa to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp cách mạng hiện nay. Trong 4 nội dung của Nghị quyết tôi quan tâm đến nội dung “tình hình suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với cán bộ đảng viên ta hiện nay”. Để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, Quảng Ngãi cần tập trung xây dựng 2 vấn đề lớn: Xây dựng việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Đảng không để xảy ra việc sách nhiễu dân, tham ô, tham nhũng hay gian lận trong việc bố trí, sắp xếp, đề bạt cán bộ… đồng thời, cần tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng, luôn nâng cao nhận thức về Đảng của người đảng viên, làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong tất cả các mối liên hệ công việc của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức.

* Ông Nguyễn Một – đảng viên, cán bộ hưu trí phường Nghĩa Lộ: Tôi nhận thấy xã hội rất đồng tình, phấn khởi vì Ban Chấp hành Trung ương đã có thái độ nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, không vòng vo, né tránh  khi chẩn đoán “căn bệnh” mà nhiều đảng viên đang mắc phải, đồng thời đề ra những chủ trương, giải pháp khắc phục. Là một đảng viên và là một người dân, tôi cũng mong muốn và đòi hỏi Đảng, với bản chất của một Đảng cách mạng, chân chính, có bản lĩnh chính trị vững vàng và kinh nghiệm lãnh đạo dày dạn, được tôi luyện qua rất nhiều hoàn cảnh lịch sử phức tạp, thì lời nói và hành động luôn luôn phải thống nhất với nhau, nói phải đi đôi với làm.


Thanh Thuận - Xuân hiếu
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2034/201203/Mot-nghi-quyet-trieu-quyet-tam-2135475/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,