Sơn Tịnh với công tác giáo dục quốc phòng an ninh

Thứ Bảy, 14:39, 21/04/2012 [GMT+7]
.

(QNg)- Những năm qua, cùng với việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH, huyện Sơn Tịnh còn là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) toàn dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Năm 2011, công tác tuyên truyền giáo dục QP-AN toàn dân được cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở tổ chức triển khai đồng bộ, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Huyện thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác QP-AN trong tình hình mới bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi sinh hoạt, hội họp thôn, xóm, tổ dân  phố, trường học.

Lực lượng dân quân tự vệ các xã khu tây huyện Sơn Tịnh giúp dân làm đường giao thông ở xã Tịnh Hiệp.
Lực lượng dân quân tự vệ các xã khu tây huyện Sơn Tịnh giúp dân làm đường giao thông ở xã Tịnh Hiệp.


Trong đó, tập trung quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc; Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP-AN; Nghị định số 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ về giáo dục QP-AN; tuyên truyền sâu rộng những văn bản pháp luật về: Quốc phòng, nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ; an ninh, biên giới quốc gia tới mọi cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức đầy đủ hơn về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cá nhân, tổ chức và các cấp, các ngành đối với công tác quốc phòng quân sự địa phương. Từ đó, nâng cao nhận thức cho toàn dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ củng cố QP-AN trong tình hình mới.

Song song với công tác tuyên truyền, công tác giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên cũng luôn được quan tâm. Ban Chỉ huy Quân sự huyện thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Công an huyện, các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề, THPT đóng chân trên địa bàn thực hiện tốt nội dung, chương trình môn giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong năm 2011, huyện Sơn Tịnh đã tổ chức giáo dục QP-AN cho học sinh 5 trường với tổng số 10.720 học sinh, sinh viên, kết quả chung các lớp đều đạt khá. Tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho học sinh, sinh viên tỷ lệ 10% theo quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 70% đạt khá, giỏi. Qua giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên đã góp phần nâng cao nhận thức về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào, tự tôn dân tộc đối với lịch sử truyền thống của dân tộc Việt Nam, của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng cũng được chú trọng. Huyện đã tổ chức rà soát các đối tượng trong diện bồi dưỡng kiến thức QP-AN, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể, sát với thực tiễn. Theo số liệu thống kê của Hội đồng giáo dục quốc phòng huyện, trong năm 2011, đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng được 3 lớp với gần 400 người tham dự, kết quả các lớp đạt khá. Tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng là người có uy tín trong cộng đồng trên địa bàn. Thông qua bồi dưỡng kiến thức QP-AN đã làm chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác QP-AN và xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2012, huyện Sơn Tịnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác QP-AN, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản của trung ương, của tỉnh đối với công tác giáo dục QP-AN. Đồng thời, thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng giáo dục QP-AN thành phố và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn, kiêm nhiệm công tác giáo dục QP-AN. Nâng cao chất lượng giáo dục QP-AN cho toàn dân và học sinh, sinh viên trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng 3,4 và 5. Tiếp tục mở rộng diện bồi dưỡng cho cán bộ hội, đoàn thể nông dân, phụ nữ, công nhân trong các doanh nghiệp; đoàn viên, thanh niên ưu tú… nhằm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


     THÀNH DUY
 

.