Đẩy mạnh việc áp dụng đấu thầu qua mạng

14:44, 27/10/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị liên quan chấp hành nghiêm túc quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu; trong​ quá trình lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ các nội dung theo Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
Các chủ đầu tư phải tổ chức việc lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2019 đạt tỷ lệ tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và tối thiểu 15% về tổng giá gói thầu theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Công văn số 4424/UBND-TH ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh.

 

Trường hợp sau khi kiểm tra, rà soát các gói thầu đã thực hiện và các gói thầu còn lại dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2019 không thể đảm bảo tỷ lệ nêu trên, thì tất cả các gói thầu còn lại trong năm 2019 phải thực hiện đấu thầu qua mạng mà không phải điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt.
 
Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc không áp dụng đấu thầu qua mạng theo lộ trình quy định.
 
Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
 
Đấu thầu qua mạng là đấu thầu được thực hiện thông qua việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.  Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng được quy định tại Điều 60 Luật đấu thầu  2013.
 
PV
 

 

.