Đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Thứ Ba, 11:01, 04/06/2013 [GMT+7]
.

(QNg)- Ngày 21/2/2013, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 56-KL/TW  "Về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể".

TIN LIÊN QUAN


Kết luận 56 đã đánh giá tình hình sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và đề ra giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới, đưa kinh tế tập thể thực sự là thành phần kinh tế quan trọng, góp phần cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 Phát triển kinh tế tập thể phải gắn với tái cơ cấu nền kinh tế đất nước, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu quốc gia khác. Trong đó cần tập trung vào một số giải pháp lớn sau: Thống nhất và nâng cao nhận thức về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã; xác định vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế tập thể; tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể từ Trung ương đến địa phương; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế tập thể; tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

Ngày 28/3/2013 Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 1647-CV/TU gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; các huyện ủy, thành ủy; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận 56 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Ngày 25/4/2013, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1433 chỉ đạo các sở ngành: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công thương; Liên minh HTX tỉnh và UBND các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị mình để triển khai thực hiện Kết luận số 56 của Bộ Chính trị.

Với sự triển khai thực hiện Kết luận 56 một cách đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tập thể, hợp tác xã ở Quảng Ngãi  phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
 

Nguyễn Khâm
 

.