,
Cập nhật lúc 13:27, Sunday, 25/12/2011

Nhìn lại một năm triển khai xây dựng nông thôn mới


(QNg)- Năm 2011 là năm tỉnh ta tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện mạnh mẽ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn toàn tỉnh và đã thu được một số kết quả bước đầu, tạo tiền đề thuận lợi để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.
 

TIN LIÊN QUAN


Kiện toàn hệ thống quản lý, chỉ đạo

Ở cấp tỉnh, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM) của tỉnh đã được thành lập, do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban thường trực, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Trưởng ban, thành viên là lãnh đạo các Sở, ngành và Hội đoàn thể chính trị, xã hội của tỉnh.

Một góc nhìn về Trung tâm huyện lỵ Sơn Tây.
Một góc nhìn về Trung tâm huyện lỵ Sơn Tây.


 13/13 huyện đã kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình MTQG XDNTM cấp huyện và bộ phận thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo tại Phòng NN&PTNT của huyện. Về cơ cấu tổ chức, quản lý, chỉ đạo điều hành tương tự như Ban chỉ đạo tỉnh, nhưng ở huyện chỉ có Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo, không thành lập Văn phòng điều phối và hầu hết các huyện đều không có cán bộ chuyên trách.

Ở cấp xã, 164/164 xã đã thành lập và kiện toàn Ban quản lý xây dựng nông thôn mới (NTM) trên cơ sở sát nhập toàn bộ các Ban quản lý Chương trình mục tiêu hiện có trên địa bàn, do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND xã làm Phó trưởng ban và thành viên là trưởng các đầu ngành, Hội đoàn thể của xã và các Trưởng thôn.

 Trong năm Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành một số nghị quyết, chỉ thị, công văn, thông báo, quyết định để thúc đẩy các địa phương và các sở, ban, ngành hữu quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung thuộc Chương trình MTQGXDNTM, thể hiện rõ sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với Chương trình này.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới

Trong năm 2011, việc đào tạo, tập huấn cán bộ làm công tác xây dựng NTM được tập trung đẩy mạnh. Đã tổ chức 14 lớp phổ biến Sổ tay hướng dẫn xây dựng NTM, 50 lớp tập huấn cho cán bộ tỉnh, huyện, xã làm công tác xây dựng NTM và 1 lớp tập huấn hướng dẫn khảo sát, đánh giá thực trạng nông thôn theo Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM, lập nhiệm vụ quy hoạch chung và đề án xây dựng NTM cho các huyện miền núi.

 Văn phòng điều phối Chương trình MTQGXDNTM đã sao in và phát hành 3000 cuốn Sổ tay hướng dẫn xây dựng NTM cấp xã do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biên soạn và 1.000 cuốn tài liệu về Chương trình xây dựng NTM của Hàn Quốc ( còn gọi là Phong trào Saemal-Hàn Quốc) để phục vụ công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng NTM. Biên soạn, photo phát hành 6.200 tập tài liệu tập huấn và hướng dẫn cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM cấp huyện và xã.

Tổ chức lồng ghép, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng NTM. Nhiều địa phương trong tỉnh thông qua việc tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư" đã tiếp tục phát động hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới". Đến nay, nhiều địa phương đã tổ chức lễ phát động phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn cấp xã với hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia hưởng ứng... Chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh và Trường Bồi dưỡng chính trị các huyện trong các khoá đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã, thôn đã lồng ghép nội dung hướng dẫn phổ biến về Chương trình MTQG XDNTM. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký kết Chương trình phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh; sắp đến sẽ ký kết Chương trình phối hợp với Hội Nông dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình MTQGXDNTM giai đoạn 2011-2015. Và đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức lễ phát động phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn toàn tỉnh.

Lập quy hoạch và xây dựng đề án NTM

 Trên cơ sở Sổ tay hướng dẫn xây dựng NTM cấp xã, Sở NN&PTNT đã cụ thể hoá biểu mẫu, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành để hướng dẫn các địa phương trong tỉnh triển khai rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn theo Bộ tiêu chí quốc gia phù hợp với tình hình thực tế của nông thôn Quảng Ngãi. Nhờ đó việc thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn của các địa phương có thuận lợi hơn. Đến nay tỉnh ta đã cơ bản hoàn thành công tác khảo sát, đánh giá thực trạng nông thôn theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, nhưng kết quả đạt được chưa cao, chất lượng khảo sát và nội dung đánh giá chưa đạt yêu cầu như quy định của Bộ NN&PTNT hướng dẫn.

Về công tác lập quy hoạch NTM thực hiện còn chậm. Đến nay mới có 11/164 xã lập và phê duyệt xong nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã NTM và 17/164 xã lập xong nhiệm vụ quy hoạch chung, đang trình UBND huyện xem xét, phê duyệt; 136 xã còn lại chưa lập xong nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng NTM. Công tác lập đề án xây dựng NTM chỉ có 2/164 xã được UBND huyện phê duyệt đề án xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 và 48/164 xã đã hoàn thành khâu biên tập, đang tiến hành tổ chức lấy ý kiến nhân dân, trình UBND huyện phê duyệt; còn lại 114 xã chưa thực hiện.

 Nhìn chung, công tác lập quy hoạch NTM ở các địa phương còn rất lúng túng. Công tác lập đề án xây dựng NTM chưa đạt yêu cầu. Một số huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQGXDNTM giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, nhưng việc xác định nguồn vốn và nhu cầu đầu tư quá cao, chưa thực sự phù hợp với thực tế, cần phải được xem xét lại.

Nhìn lại một năm triển khai thực hiện Chương trình MTQGXDNTM ở tỉnh ta, tuy có gặp khó khăn, lúng túng nhưng cũng đã đạt được nhiều kết quả bước đầu. Đặc biệt là công tác kiện toàn hệ thống tổ chức để quản lý, chỉ đạo thực hiện; đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, tuyên truyền sâu rộng trong địa bàn nông thôn. Một số địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác khảo sát thực trạng nông thôn, lập nhiệm vụ quy hoạch chung và đề án xây dựng NTM. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành ở địa phương thiếu tích cực, chưa đồng bộ nhưng chưa được hướng dẫn cụ thể từ các ngành, cấp trên có liên quan. Cần sớm được điều chỉnh, rút kinh nghiệm để trong thời gian tới tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở tỉnh ta đạt được kết quả tốt hơn.


                  Nguyễn Khâm

 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2025/201112/Nhin-lai-mot-nam-trien-khai-xay-dung-nong-thon-moi-2120020/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Vé máy bay nội địa sẽ ở mức trên 5 triệu đồng/lượt
Việc tăng giá vé máy bay này nằm trong đợt tăng mức giá trần, được Chính phủ đồng ý về nguyên tắc. Cụ thể, với đường bay dưới 300 km đến dưới 850 km, giá trần khoảng 2,5 triệu đồng; từ 500 km đến dưới 850 km là 2,55 triệu đồng; từ 850 km đến dưới 1.000 km là 3 triệu đồng.
,
,
,