Kinh phí thực hiện hợp đồng theo Nghị định số 68, 161 của Chính phủ

16:50, 31/08/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo về nguồn kinh phí thực hiện hợp đồng các công việc quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ.​
 
​Theo đó, đối với cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh khi thực hiện việc ký hợp đồng lao động để làm những công việc quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 và khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ thì được ngân sách nhà nước bảo đảm (theo phân cấp) và bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định tại Quyết định số 684b/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 – năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017 - 2020.
 
Kết thúc thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020, Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo theo quy định.
 
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ thì kinh phí thực hiện hợp đồng được lấy từ nguồn tài chính ngoài quỹ tiền lương hàng năm của đơn vị sự nghiệp công lập, theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
 
Cụ thể, đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: sử dụng nguồn tài chính tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP để chi trả theo quy định.
 
Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên:Sử dụng nguồn tài chính tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP để chi trả theo quy định.
 
Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: sử dụng nguồn tài chính tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP để chi trả theo quy định.
 
Đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: sử dụng nguồn tài chính tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP để chi trả theo quy định.
 
PV
.