Vinh danh Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi

16:59, 18/03/2019 [GMT+7]
.
 
Ông Nguyễn Việt Tân.
Ông Nguyễn Việt Tân.
(Báo Quảng Ngãi)- Lễ vinh danh Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 sẽ được UBND tỉnh tổ chức vào dịp kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi (1.7.1989-1.7.2019). Đây là lần đầu tiên tỉnh ta tổ chức Lễ vinh danh Công dân tiêu biểu.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Nguyễn Việt Tân, Lễ vinh danh Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi được tổ chức nhằm biểu dương, vinh danh những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, có những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự phát triển của tỉnh trong những năm qua; xây dựng hình ảnh con người Quảng Ngãi thân thiện, năng động, tâm huyết, cống hiến cho sự phát triển của tỉnh ngày càng giàu mạnh, văn minh. Thông qua đó, tuyên truyền, nêu gương những cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, để tạo động lực và sức lan tỏa trong xã hội, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân học tập, noi theo.

PV: Xin ông cho biết rõ hơn về việc phát động phong trào “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi”?

Ông Nguyễn Việt Tân: Trên cơ sở Kết luận số 418 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án xét chọn và phát động phong trào “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2017 - 2020, UBND tỉnh đã ban hành Đề án “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi" giai đoạn 2017 - 2020. Việc thực hiện đề án này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong cán bộ, đảng viên; đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Theo đề án, “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” được xét chọn hằng năm với số lượng được bình chọn là 10 cá nhân đạt tiêu chuẩn theo quy định. Mỗi công dân chỉ được xét tặng “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” một lần. Cá nhân được xét tặng “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi" là công dân Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn theo quy định, không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp, tôn giáo, dân tộc.

PV: Đến thời điểm này, công tác xét chọn Công dân tiêu biểu của tỉnh được thực hiện đến đâu, thưa ông?

Ông Nguyễn Việt Tân: Việc xét chọn Công dân tiêu biểu được thực hiện theo đúng quy chế đã được UBND tỉnh ban hành, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch. Đến thời điểm này, các địa phương, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã hoàn thành công tác xét chọn và đã gửi danh sách cá nhân được giới thiệu ở đơn vị, địa phương mình để đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét chọn.

Theo đó, các cá nhân được giới thiệu là những người có thành tích đặc biệt xuất sắc trên nhiều lĩnh vực, có nhiều đóng góp quan trọng vì sự phát triển của cộng đồng và của tỉnh. Trên cơ sở Quy chế xét chọn “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2017-2020, sắp đến Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh sẽ tiến hành xét chọn. Sau khi có kết quả xét chọn, Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh sẽ tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, trước khi tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi”.

PV: Xin cảm ơn ông!

             PHƯƠNG LÝ
 (thực hiện)

 
.