Kết quả thi tuyển và dự kiến những người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
16:31 | 04/12/2019
Ngày 03/12/2019, Hội đồng thi tuyển có Thông báo 08-TB/HĐTT về kết quả thi tuyển và dự kiến những người trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh năm 2019.
.
.