Nêu cao tinh thần Đảng trong mỗi đảng viên

08:09, 29/03/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, phải đề cao tinh thần kỷ luật, tinh thần nguyên tắc, tinh thần Đảng của mỗi đảng viên. Phải mở rộng phong trào phê bình và tự phê bình ở trong Đảng, ở các cơ quan, các đoàn thể, trên các báo chí cho đến nhân dân. Phê bình và tự phê bình phải thường xuyên, thiết thực, dân chủ, từ trên xuống và từ dưới lên. Sau hết là Đảng phải có sự kiểm tra chặt chẽ.
  • Quyết liệt ngăn chặn lợi ích nhóm
    (Báo Quảng Ngãi)- Tình trạng các "nhóm lợi ích" trục lợi, tham nhũng đã làm méo mó chính sách, tha hóa cán bộ, khiến nhiều người sa ngã vì những cám dỗ tầm thường. Do đó, cần phải quyết liệt ngăn chặn thực trạng này, không để tài sản Nhà nước rơi vào túi cá nhân, gìn giữ sự liêm chính của bộ máy công quyền, bảo vệ đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng.  
    .
 
Những điều đảng viên không được làm
 
Điều 2, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm nêu: “Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép”.
 
Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về hướng dẫn thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm nêu rõ, không chấp hành hoặc chấp hành không đúng, không đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử người khác vào các chức danh của tổ chức nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ mà theo quy định phải do cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền giới thiệu.
 
Trước hết, phải nhận thức rằng, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam do cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội đại biểu toàn quốc quyết định, đưa vào Điều lệ Đảng, buộc mọi tổ chức đảng và đảng viên phải tuân theo. Điều lệ Đảng hiện nay quy định: “Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: Tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Là thành viên của tổ chức đảng, các đảng viên có trách nhiệm chấp hành đúng, đầy đủ các nguyên tắc nói trên.
 
Thời gian qua, việc không chấp hành, cố ý làm trái nguyên tắc của Đảng chính là nguyên nhân khiến một bộ phận không nhỏ đảng viên vi phạm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Nhà nước trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
 
Với tư cách là đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam “lãnh đạo Nhà nước và xã hội” (Điều 4 Hiến pháp). Việc xây dựng đội ngũ cán bộ của các tổ chức nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đặt dưới sự thống nhất lãnh đạo và quản lý của Đảng. Việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đảng viên có phẩm chất, năng lực rồi giới thiệu cho các tổ chức nói trên bầu các chức danh lãnh đạo là trách nhiệm, đồng thời là quyền của Đảng cầm quyền. 
 
Các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền giới thiệu ai, tức là giao nhiệm vụ cho đảng viên nào, thì người đó trở thành người đại diện cho Đảng trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng và phát huy vai trò các tổ chức đó vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước. Với nguyên tắc cá nhân phục tùng tổ chức (trong nguyên tắc tập trung dân chủ), khi cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền chưa giao nhiệm vụ, các đảng viên sẽ không được phép ứng cử, đề cử hay nhận đề cử trong quy trình nhân sự của các tổ chức nói trên.
 
Tăng cường kiểm tra, giám sát
 
Để việc chấp hành nguyên tắc, quy định của Đảng trong đảng viên được nghiêm túc, toàn Đảng phải quán triệt sâu sắc yêu cầu “kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng”, “thực hành dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng”. Các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các đảng viên, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị phải gương mẫu, tự giác học tập để nâng cao nhận thức và thể hiện rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng.
 
Cấp ủy các cấp cần đẩy mạnh công tác thể chế hóa các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng thành các quy chế, quy trình cụ thể, công khai, minh bạch để hướng dẫn đảng viên nghiên cứu, nắm bắt, thực hiện và kiểm soát hoạt động hiệu quả. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể và quần chúng nhân dân trong giám sát, đánh giá, kiến nghị, góp ý đối với hoạt động của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, nhất là trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác cán bộ và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Cùng với đó, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy, các chi bộ thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảng viên về việc chấp hành quy định của Đảng. Kịp thời phê bình, nhắc nhở, kiểm điểm đảng viên khi mới có dấu hiệu vi phạm. Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi cố tình không chấp hành, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng.  
 
BẠCH YẾN
 
.
.