Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

14:36, 10/11/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Là một trong 4 dự thảo quan trọng được công bố để lấy ý kiến rộng rãi, dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Dự thảo phản ánh toàn diện các mặt ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ qua, có sự kế thừa, phát triển cách tiếp cận của nhiệm kỳ Đại hội XII và có những bổ sung cần thiết, phù hợp với thực tiễn. 
Gửi niềm tin vào Đảng   
 
Từ công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII, dự thảo báo cáo rút ra 5 bài học kinh nghiệm, phản ánh những điều cốt yếu trong công tác xây dựng Đảng nói chung, trong nhiệm kỳ Đại hội XII nói riêng. Về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII, dự thảo báo cáo đề cập phương hướng chung, 10 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá. 
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Võ Văn Quỳnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2019.     Ảnh: MỸ LỘC
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Võ Văn Quỳnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2019. Ảnh: MỸ LỘC
Đảng viên Trương Văn Minh, ở phường Trần Phú (TP.Quảng Ngãi) cho biết: "Tôi đặc biệt quan tâm đến nội dung đề cập trong dự thảo báo cáo về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả cụ thể, tích cực. 
 
Tuy nhiên, cũng rất đau xót khi một bộ phận cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp cao thiếu gương mẫu, phẩm chất, năng lực chưa ngang tầm nhiệm vụ, vi phạm nguyên tắc và quy chế làm việc, nói không đi đôi với làm, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Ngoài ra, không ít cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong cơ chế, chính sách, luật pháp, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát lớn vốn, tài sản của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, bị xử lý kỷ luật theo các quy định của Đảng và của pháp luật. 
 
"Kết quả phòng, chống tham nhũng đã góp phần cũng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tôi mong muốn Đảng, Nhà nước cần quyết liệt hơn nữa và xử lý thật nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên tham nhũng", ông Minh bày tỏ.   
 
Kết hợp giữa xây và chống 
 
Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức đảng đặc biệt chú trọng, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Kết hợp chặt chẽ, hài hòa, hiệu quả giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó xây dựng Đảng được tập trung đẩy mạnh, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, tăng cường. Đề cao trách nhiệm của cấp uỷ, sự gương mẫu của cấp trên và người đứng đầu các cấp; phát huy dân chủ; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Nhiều vấn đề khó, phức tạp đặt ra và thực hiện từ nhiều năm trước nhưng hiệu quả thấp, đến nay đã đạt được kết quả quan trọng.
 
Kết quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng các nhiệm kỳ qua và nhiệm kỳ Đại hội XII đã góp phần rất quan trọng để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay; Đảng ta đoàn kết, thống nhất và trong sạch, vững mạnh hơn; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, tăng cường hơn, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.
 
Trong dự thảo cũng nêu rõ, việc thi hành nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng đã bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội và Công an; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội”.
 
Tuy nhiên, việc thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII cũng cho thấy, hiện nay một số quy định giữa kỷ luật về Đảng và kỷ luật về chính quyền chưa đồng bộ, cần xem xét điều chỉnh. Cụ thể như: Quy định 102, ngày 5.11.2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định thời hiệu xử lý kỷ luật đảng viên (ít nhất 60 tháng), trong khi đó Luật Cán bộ, công chức quy định thời hiệu xử lý cán bộ, công chức là 24 tháng, dẫn đến trường hợp cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật về Đảng nhưng không bị xử lý về chính quyền (do hết thời hiệu). 
 
Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên giữ chức vụ và đảng viên không giữ chức vụ chưa phù hợp; cùng một nội dung vi phạm như nhau, nhưng hình thức kỷ luật đối với đảng viên giữ chức vụ và đảng viên không giữ chức vụ là giống nhau. Trong khi đó, đối với đảng viên giữ chức vụ phải có trách nhiệm nêu gương; đồng thời thụ hưởng chế độ chính sách cao hơn đảng viên không giữ chức vụ...
 
THANH THUẬN
 
 
 
.
.