Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Nhiều điểm mới

08:56, 04/11/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày này, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan và các tỉnh, thành trong cả nước đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân về việc góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (viết tắt là Đại hội XIII). Các dự thảo Văn kiện bao hàm những vấn đề quan trọng, định hướng cho sự phát triển của nước ta trong 5, 10 năm tới. Trong đó có những điểm mới rất đáng chú ý.
Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII có một số nội dung mới trong cách tiếp cận mục tiêu phát triển; xác định ý nghĩa của thành tựu công cuộc đổi mới; dự báo tình hình thế giới và đất nước trong những năm tới để đề ra quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển đất nước... 
KCN VSIP Quảng Ngãi phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, phù hợp với quan điểm phát triển bền vững của dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII.  Ảnh: TL
KCN VSIP Quảng Ngãi phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, phù hợp với quan điểm phát triển bền vững của dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII. Ảnh: TL
Đáng chú ý là, lần này, trung ương thảo luận và đã thống nhất chủ đề Đại hội XIII không đồng thời là tiêu đề của báo cáo chính trị. Điều này hoàn toàn khác so với các kỳ đại hội trước đó. Không những thế, dự thảo lần này, trung ương đã nhất trí xin ý kiến toàn dân chủ đề Đại hội gồm 5 thành tố như Đại hội XII: Về Đảng, về dân tộc, về công cuộc đổi mới, về sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và mục tiêu phấn đấu. Trong đó giữ nguyên thành tố thứ 4 là bảo vệ Tổ quốc, 4 thành tố còn lại đều có bổ sung, phát triển.
 
Một điểm mới nữa là, dự thảo lần này được đề xuất "xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh", trong khi Văn kiện Đại hội XII của Đảng chỉ ghi là "xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh". Đây cũng là vấn đề mới được trung ương thảo luận rất kỹ và mở rộng hơn. Bởi Đảng, Nhà nước, MTTQ là ba thành tố của hệ thống chính trị. Nếu một bộ phận yếu, một bộ phận không trong sạch, vững mạnh sẽ làm cho cả hệ thống không trong sạch, vững mạnh. Do đó, muốn xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thì Đảng, Nhà nước, MTTQ đều phải trong sạch, vững mạnh.
 
Ngoài ra, việc xây dựng văn kiện lần này được mở rộng, không chỉ đánh giá nhiệm kỳ 5 năm của khóa XII, mà còn đánh giá cả 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung 2011, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, gắn với 35 năm đổi mới. Cũng với tinh thần ấy, dự thảo văn kiện đưa ra những định hướng, đầu tiên là cho năm năm tới của nhiệm kỳ khóa XIII, gắn với tầm nhìn 2030 (100 năm thành lập Đảng), tiếp theo là 100 năm thành lập nước (năm 2045)...
 
Cũng với định hướng phát triển mới, nếu như trước đây Đảng khẳng định “phát triển kinh tế là trung tâm”, đến Đại hội XI bổ sung hai chữ “phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm”, thì nay Bộ Chính trị duyệt bổ sung “phát triển kinh tế, xã hội, môi trường là trung tâm”. Cũng như vậy, trong phần chủ đề, trước đây có ý “đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới”, thì nay bổ sung thành “đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước”.
 
Một điểm mới cũng hết sức quan trọng là, dự thảo Văn kiện Đại hội XIII đã bổ sung nội dung "dân giám sát, dân thụ hưởng" ngay sau phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" mà nhiều năm qua chúng ta đã và đang thực hiện. Việc bổ sung này là để tiếp tục nâng cao vai trò của nhân dân và hướng đến đích là phục vụ nhân dân, nhằm mang lại "hạnh phúc" cho nhân dân, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc khi thành lập nước cách đây 75 năm...
 
HOÀNG HÀ
 
 
 
.
.