KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG (14.10.1930 - 14.10.2020)

Tham mưu đắc lực công tác tổ chức xây dựng Đảng

16:29, 14/10/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam, tham mưu xây dựng, củng cố hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ từng thời kỳ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần quan trọng vào những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 14.10.1930, Hội nghị Ban Chấp hành lâm thời Trung ương đã cử ra các bộ, trong đó có Bộ Tổ chức kiêm giao thông, là tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay. Cùng với truyền thống của ngành tổ chức xây dựng Đảng, sự trưởng thành của công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh luôn gắn liền với chặng đường phát triển của Đảng bộ tỉnh. 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các đảng viên đạt danh hiệu
Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các đảng viên đạt danh hiệu "đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm" giai đoạn 2015-2019.
Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi là đảng bộ mạnh ở miền Trung được trung ương khen thưởng, đánh giá cao trong thời kỳ 1930 - 1945 và trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đảng bộ Quảng Ngãi có bề dày thành tích về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là khi Đảng giành được chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, rồi tiến hành lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thắng lợi.
 
Sau ngày tỉnh nhà giải phóng, tháng 10.1975, Quảng Ngãi sáp nhập với Bình Định thành tỉnh Nghĩa Bình. Trong 14 năm nhập tỉnh, công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung vào việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách đổi mới, nhất là tiến hành cuộc vận động tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ tỉnh theo Chỉ thị 21 ngày 3.12.1987 của Ban Bí thư và Nghị quyết 5 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá VI) về công tác xây dựng Đảng, đổi mới và tăng cường công tác tư tưởng, đổi mới công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới, nâng cao chất lượng đảng viên và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao ý thức bảo vệ đảng, chống đa nguyên, đa đảng...
Những đóng góp của ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ngãi đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 2 Cờ thi đua của Chính phủ; 1 Cờ thi đua và 3 Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương... Nhiều cá nhân được nhận Bằng khen của Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, UBND tỉnh và được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh...
Bước vào giai đoạn cách mạng mới, nhất là sau khi tái lập tỉnh, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác phát triển đảng viên và củng cố tổ chức đảng, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh.
 
Đặc biệt, trong giai đoạn 2015 - 2020, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã nỗ lực tham mưu cho Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ, công tác tổ chức đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức... 
 
Trong đó, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp thực hiện tốt việc rà soát, cắt giảm các tầng nấc trung gian, sáp nhập và thí điểm sáp nhập một số cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng;  sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố và đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; từng bước sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy cơ quan Ðảng, Nhà nước, Mặt trận và các hội, đoàn thể theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.
 
Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là, công tác cán bộ được triển khai tương đối đồng bộ, các khâu trong công tác cán bộ như đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, quản lý và thực hiện chính sách cán bộ từng bước được đổi mới về nội dung, phương pháp, cách làm theo hướng thiết thực và hiệu quả hơn. 
Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra hồ sơ đảng viên tại huyện Nghĩa Hành.
Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra hồ sơ đảng viên tại huyện Nghĩa Hành.
Công tác quy hoạch, đào tạo và luân chuyển cán bộ có những chuyển biến rõ nét, tích cực, thành nền nếp, tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026, trọng tâm là rà soát, bổ sung quy hoạch chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng bộ tỉnh và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Riêng năm 2020, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ động tham mưu xây dựng phương án nhân sự cấp ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với chuẩn bị nhân sự các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhân sự lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh. Hiện nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang tích cực tham mưu cho cấp ủy tập trung chỉ đạo thật tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót, bất cập đó là: Việc đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy ở một số nơi còn lúng túng. Công tác cán bộ còn những hạn chế, bất cập; đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, chưa phản ánh đúng thực chất. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn yếu, chưa làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị; chậm phát hiện, ngăn ngừa sai phạm của cán bộ, đảng viên...
 
Tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành tổ chức xây dựng Đảng trong 90 năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban Tổ chức Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương, với tâm huyết, trách nhiệm của mình, đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn tỉnh phấn đấu khắc phục những hạn chế, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần viết tiếp trang sử vẻ vang của ngành trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh...
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
 
 
.