Cập nhật lúc: 21:57, 23/10/2018 [GMT+7]
.

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận


(Báo Quảng Ngãi)- Trong những năm qua, công tác dân vận ở tỉnh ta được triển khai toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác; đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các cấp, ngành, địa phương. Hệ thống dân vận các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận.

TIN LIÊN QUAN

Hiện nay, nhận thức của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước đã được nâng lên, chuyển phương thức hoạt động từ quản lý sang phục vụ nhân dân. Các mô hình “chính quyền của nhân dân”, “phường, xã vì dân”, cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”... được triển khai thực hiện từ tỉnh đến cơ sở, góp phần giải quyết công việc nhanh chóng, hạn chế phát sinh tiêu cực, tạo sự tin tưởng của người dân và doanh nghiệp.

 

Huy động nhân dân làm đường giao thông nông thôn ở xã Trà Tân (Trà Bồng).
Huy động nhân dân làm đường giao thông nông thôn ở xã Trà Tân (Trà Bồng).

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được trên 4.200 mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Dân vận khéo”, nhiều gia đình đã tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, ngày công để thực hiện các công trình phúc lợi xã hội. Đặc biệt, thông qua công tác dân vận đã tạo được sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm chỉ đạo đối với công tác dân vận trong lĩnh vực công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, các vấn đề nhân dân bức xúc, giải quyết đơn thư, công tác cải cách hành chính..

Năm 2018 là “Năm Dân vận chính quyền”, nên các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở, các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trong tỉnh đã tập trung triển khai công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị địa phương. Nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên về "Năm dân vận chính quyền" đã được nâng lên.
 

“Thời gian đến, ban dân vận các cấp sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy về công tác dân vận, góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt phong trào thi đua và xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, tập trung trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh...”


Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy LÊ VĂN DŨNG

 


Bài, ảnh: THANH THUẬN 

.
.