Cập nhật lúc: 14:41, 12/10/2017 [GMT+7]
.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng


(Báo Quảng Ngãi)- Từ đầu năm 2017 đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Qua kiểm tra đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng...

TIN LIÊN QUAN

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Võ Thái Nguyên, cho biết: Từ đầu năm đến nay, UBKT các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác và tham mưu cho cấp ủy cùng cấp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên, tổ chức cơ sở đảng. UBKT các cấp luôn đổi mới phương pháp làm việc, nêu cao trách nhiệm cá nhân, phát huy tính năng động, sáng tạo, bám sát cơ sở, chủ động xây dựng chương trình công tác năm có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp...

 Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Võ Thái Nguyên biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2016.
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Võ Thái Nguyên biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2016.


UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 4 đoàn giám sát việc tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đối với 20 tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy. Tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 tổ chức đảng và 10 đảng viên về việc lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của Chi bộ, Đảng ủy về chế độ sinh hoạt định kỳ; thực hiện chế độ làm việc cơ quan, chi bộ...
 

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới tiến hành kiểm tra 215 đảng viên, 164 tổ chức đảng; giám sát 222 đảng viên, 158 tổ chức đảng. UBKT cấp huyện, thành phố và cơ sở đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 39 đảng viên và 16 tổ chức đảng và kết luận có 12 đảng viên vi phạm...

UBKT Tỉnh ủy cũng chú trọng kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức kinh tế và những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Qua kiểm tra, đã tiến hành xem xét, xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật 10 đảng viên, 1 tổ chức đảng bằng các hình thức: Cảnh cáo 1 đảng viên, khiển trách 2 đảng viên... Nội dung vi phạm là làm trái quy định của pháp luật trong giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ...

Kết quả đó đã góp phần đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn những sai phạm lớn. Cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, UBKT cấp huyện, thành ủy; cấp ủy cơ sở và chi bộ cũng đã thi hành kỷ luật 118 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 77, cảnh cáo 28, cách chức 3 và khai trừ 10 đảng viên; thi hành kỷ luật khiển trách 2 tổ chức đảng...

UBKT các cấp đã tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm và có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm. Từ đó, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung kiểm tra những tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, vi phạm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đối với cán bộ, đảng viên, tập trung kiểm tra các trường hợp có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên, chủ nghĩa cá nhân, bè phái, cơ hội, thực dụng...

Cũng theo Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Võ Thái Nguyên, thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Qua đó, từng bước khắc phục tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát, góp phần củng cố và tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thúc đẩy và làm chuyển biến tốt việc chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng, xây dựng các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.


Bài, ảnh: Bá Sơn


 

.
.