Thi đua là yêu nước...

16:31, 02/10/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Nói về phong trào thi đua, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở Quảng Ngãi đã có nhiều đổi mới, phát triển rộng khắp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nên đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện và đã mang lại hiệu quả tích cực. Điển hình là Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng Nông thôn mới”, giai đoạn 2016 - 2020, được người dân và cộng đồng đóng góp mỗi năm hơn 100 tỷ đồng.
 
Đặc biệt, thông qua Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta “lá lành đùm lá rách”, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ quan hành chính nhà nước, từng bước xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức gần gũi, liêm chính, trung thực và sẵn lòng phục vụ người dân, doanh nghiệp...
 
Qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng; đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Công tác biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến luôn được các cấp, ngành, đơn vị chú trọng và đổi mới, theo hình thức khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời...
 
Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh trong những năm qua vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế. Đó là, còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự quan tâm đến công tác này; kế hoạch, nội dung và các tiêu chí thi đua chưa gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác khen thưởng còn mang tính hình thức, tỷ lệ lãnh đạo được khen thưởng còn nhiều. Công tác nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình có lúc chưa kịp thời...
 
Để phong trào thi đua yêu nước trong thời gian đến đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh phải thấm nhuần lời căn dặn của Bác Hồ: “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới; thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hằng ngày”. Trên cơ sở đó, các ngành, đơn vị, địa phương phải xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua yêu nước một cách bài bản; tổ chức sơ kết, tổng kết và kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Có như vậy phong trào thi đua yêu nước mới trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững...
 
ĐỨC NGUYỄN
 
.
.