Quảng Ngãi sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

21:14, 12/07/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 12.7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các ban tổ chức cấp ủy đã bám sát và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chủ động tham mưu, tích cực triển khai toàn diện, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.
 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ.
 
Đến nay, đã thực hiện thí điểm kiêm nhiệm người đứng đầu: Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ đồng thời Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đồng thời là Hiệu trưởng Trưởng Chính trị tỉnh. 12/14 địa phương thực hiện trưởng ban dân vân đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ huyện. 12/14 địa phương thực hiện trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị...

 

Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019
Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019
 
Phê duyệt 13 đề án và thực hiện hợp nhất văn phòng cấp uỷ với văn phòng HĐND và UBND cấp huyện ở 11/14 địa phương. Phê duyệt 5 đề án và thực hiện hợp nhất ban tổ chức cấp huyện với phòng nội vụ cấp huyện ở 3/14 địa phương... Toàn tỉnh cũng giảm 114 đơn vị sự nghiệp. Tổng kinh phí về ngân sách nhà nước cấp cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến năm 2019 giảm 254 tỷ đồng. Việc tinh giản biên chế trong các cơ quan đơn vị của tỉnh đảm bảo lộ trình theo quy định. Đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 1.648 người.
 
Ban tổ chức Tỉnh uỷ và các ban tổ chức cấp uỷ cũng đã hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2018. Toàn tỉnh có 1.917 tập thể kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Có 6.021 cá nhân kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Dựa trên cơ sở này, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trực tiếp kết luận mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với 72 tập thể và 112 cá nhân.
 
Trong 6 tháng cuối năm 2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các ban tổ chức cấp ủy tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ chính. Trong đó, tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp  tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy, bảo đảm cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp. Phương án nhân sự cấp ủy phải gắn kết chặt chẽ với công tác chuẩn bị nhân sự cơ quan Nhà nước ở các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham mưu thực hiện Chỉ thị số 36 ngày 21.5.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sáp nhập. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp…
 
Tin, ảnh: Thanh Phương
.