Trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN khi chi trả tiền hỗ trợ cho khách hàng
14:16 | 30/05/2017
Trả lời công văn số 76/ĐQN-TCKT ngày 16.3.2017 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi về trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN khi chi trả tiền hỗ trợ cho khách hàng là cá nhân và tính lãi đối với phần thuế TNDN phải nộp do hoàn nhập quỹ khoa học công nghệ đã trích lập năm 2015. Sau khi có ý kiến của Tổng cục thuế tại công văn số 1853/TCT-TNCN ngày 9.5.2017. Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi có ý kiến như sau:
.
.