Phối hợp rà soát hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19

21:56, 07/05/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Quán triệt chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 1700/TCT-DNNCN, Cục Thuế vừa có công văn số 1274/CT-HKDCN về việc thực hiện chính sách hỗ trợ Hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 chỉ đạo các đơn vị trong ngành khẩn trương triển khai. 
Theo đó: Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ, Chi cục Thuế các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông địa phương tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ các nội dung quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ tới hộ kinh doanh thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ, đảm bảo hộ kinh doanh tiếp cận và hiểu rõ phạm vi, đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục để thực hiện kịp thời, đúng quy định. 
Đối với Chi cục Thuế, chủ động phối hợp với UBND cấp xã, phường tuyên truyền, hỗ trợ các hộ kinh doanh thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ sớm tiếp cận chính sách hỗ trợ để hoàn thành thủ tục hồ sơ gửi UBND cấp xã, phường xác nhận, niêm yết công khai, tổng hợp báo cáo kịp thời, đúng trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ- TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Theo đó, hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu/năm do cơ quan Thuế quản lý được xác định vào thời điểm ngày 15/01/2020 theo quy định của Luật quản lý thuế. Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh từ 01/4/2020 theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh có liên quan.
 
Hộ kinh doanh lập đề nghị hỗ trợ (mẫu 02) được qui định tại Điều 4 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ gửi UBND cấp xã, phường, thị trấn. Trong 05 ngày, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế. Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp.
 
Trong 03 ngày, Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong 02 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 
Thanh Uyên
 
.
.