Cập nhật lúc: 09:59, 22/06/2016 [GMT+7]
.

Thuế suất Thuế GTGT đối với một số hoạt động Dịch vụ khí tượng Thủy văn


(Baoquangngai.vn)- Ngày 7.6.2016, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi có công văn 28/KTTVQNG hỏi về việc hướng dẫn thuế suất thuế GTGT đối với một số hoạt động dịch vụ khí tượng thủy văn. Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi có ý kiến như sau:

- Tại Điều 10, Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT quy định thuế suất như sau:

“Điều 10. Thuế suất 5%

15. Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet”.

“Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này”.

Căn cứ qui định các qui định trên, trường hợp Đài khí tượng Thủy văn có hoạt động cung cấp dịch vụ như: tư vấn, quan trắc, đo đạc, lấy mẫu, phân tích, lập báo cáo về hiện trạng giám sát môi trường; tính toán số liệu khí tượng thủy văn; dự báo khí tượng thủy văn; điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn; đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và công nghệ thì hoạt động này được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.
 
Nếu không đáp ứng các quy định về dịch vụ phục vụ khoa học công nghệ thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% .

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi thông báo cho đơn vị biết để thực hiện theo đúng qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.
                          
 Cục Thuế Tỉnh Quảng Ngãi
 
.